Robert F. Kennedy Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
Go Cougars!!
Español Việt Nam

Franklin-McKinley Schools Closed March 16-April 20, 2020

Online Enrollment for the 2020-2021 school year is still available online. Click here to start your online enrollment.

Dear Franklin-McKinley Community, 

The safety and wellness of students, families, and school personnel are the highest priorities of all Santa Clara County schools and districts. The Santa Clara County Superintendent of Schools and all county district superintendents have decided to close schools for three weeks from Monday, March 16, 2020, through April 20, 2020. This closure is to plan for the implementation of guidance from the Santa Clara County Department of Public Health. School district central offices will remain open. 

 

During this closure, district administration will have the time they need to create long-term plans and operate in ways that facilitate social distancing, provide necessary hygiene and cleaning supplies. Under the guidance of the Public Health Department, districts will determine adequate staff time and resources, and create plans to address the possibility that a significant portion of their staff could be impacted and unable to work for a variety of reasons. 

 

Our school district staff will work together throughout the closure to provide the vital services and resources our schools offer to our community, including, but not limited to, free and reduced meal programs. School districts will be contacting families promptly about services available to them throughout the closure.

 

We will continue to work in close partnership with the Department of Public Health and local school districts to support the children, parents, and essential workforce of Santa Clara County. 

 

Sincerely,

 

Juan Cruz

Superintendent

Ghi danh Trực tuyến cho năm học 2020-2021 vẫn có sẵn trực tuyến. Nhấn vào đây để bắt đầu ghi danh trực tuyến.

Cộng đồng Franklin-McKinley thân mến,

Sự an toàn và khỏe mạnh của các học sinh, gia đình, và nhân viên trường học là ưu tiên hàng đầu của tất cả các trường học và học khu trong Quận Hạt Santa Clara. Tổng Giám Thị Các Khu Học Chính Quận Hạt Santa Clara đã quyết định đóng cửa các trường học trong vòng 3 tuần lễ từ thứ hai, 16 tháng 3, 2020 đến ngày 20 tháng 4, 2020. Việc đóng cửa trường này là để chúng tôi lên kế hoạch thực hiện hướng dẫn từ Phòng Sức Khỏe Cộng Đồng Quận Hạt Santa Clara. Văn phòng trung tâm của Khu Học Chính vẫn sẽ mở cửa làm việc.

 

Trong thời gian đóng cửa này, ban quản trị Học Khu sẽ có thời gian để hoạch định cho những kế hoạch dài hạn và thực hiện những cách thức để kiểm soát sự lây nhiễm, cung cấp các dụng cụ vệ sinh và dọn dẹp cần thiết. Theo chỉ dẫn của Phòng Sức Khỏe Cộng Đồng, các học khu sẽ quyết định thời gian thích hợp cho nhân viên và các nguồn lực, và lên kế hoạch hỗ trợ một số các nhân viên có thể bị ảnh hưởng và không thể đi làm được vì nhiều lý do. Vào lúc này chúng tôi mong đợi các học khu làm theo lịch nghỉ mùa xuân như đã được chấp thuận.  

 

Phòng Y tế Sức khỏe Cộng đồng đã báo cáo rằng COVID-19 có thể có mặt trong cộng đồng của chúng ta trong nhiều tháng tới. Mục tiêu của chúng tôi là các trường học của chúng tôi sẽ phát triển các kế hoạch một cách nhanh chóng tuân thủ tất cả các hướng dẫn y tế công cộng, để các trường học có thể mở cửa trở lại càng sớm càng tốt.

Nhân viên Học khu của chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc trong suốt thời gian đóng cửa để cung cấp các dịch vụ và các nguồn tài nguyên quan trọng mà trường chúng tôi cung cấp cho cộng đồng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình bữa ăn miễn phí và giảm giá. Các Học khu sẽ liên lạc với các gia đình kịp thời về các dịch vụ có sẵn cho họ trong suốt thời gian đóng cửa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Phòng Y tế Cộng đồng và các học khu địa phương để hỗ trợ các em, phụ huynh, và lực lượng lao động thiết yếu của Quận Hạt Santa Clara.

 

Trân trọng,

 

Juan Cruz

Giám Đốc Khu Học Chính

 

La matriculación por internet para el año escolar 2020-2021 aún está disponible por internet. Haga clic aquí para empezar la matriculación por internet.

Querida Comunidad de Franklin-McKinley, 

La seguridad y el bienestar de los estudiantes, familias, y el personal de la escuela es la más alta  prioridad de distritos y escuelas del condado de Santa Clara. El Superintendente de Escuelas del Condado de Santa Clara y todos los superintendentes de todo el distrito del condado han decidido el cierre de escuelas por tres semanas a partir del 15 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril de 2020. Este cierre es para planear  la implementación de guia del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. Oficinas centrales del distrito escolar permanecerán abiertas.Durante este cierre, la administracion del distrito tendrá el tiempo que ellos necesitan para crear planes a largo plazo y operar en formas de facilitar distancia social, proporcionar higiene necesario y suministros de limpieza.  Bajo la guía del Departamento de Salud Pública, distritos determinarán el tiempo y los recursos adecuados del personal, y crear planes para abordar la posibilidad que una porción significativa de su personal podría verse afectada e incapaz de trabajar por muchas  razones.  

 

El personal de nuestro distrito escolar trabajarán juntos a través del cierre para proporcionar servicios vitales y recursos que nuestras escuelas ofrecen a nuestra comunidad, incluyendo, pero no limitado a, programas de alimento gratis e reducido. Distritos escolares se comunicaran con las familias puntualmente sobre los servicios disponibles para ellos a través del cierre. 

 

Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud  Pública y distritos escolares locales para apoyar a los niños, padres y fuerza laboral esencial del Condado de Santa Clara.

 

Atentamente,

 

Juan Cruz

Superintendente